17Tháng 3, 2016
Tiếp nhận, tồn chứa, phân phối và tiếp nạp nhiên liệu

Cung cấp dịch vụ tồn chứa, kiểm tra chất lượng nhiên liệu và phân phối nhiên liệu qua hệ thống đường ống ngầm.

Thiết lập hoạt động tiếp nạp nhiên liệu cho máy bay cho việc vận hành khai thác nhiên liệu máy bay tại sânbay để sử dụng cho sản phẩm nhiêu liệu máy bay của Tapetco và cho các nhà cung cấp bên thứ 3.

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo