17Tháng 3, 2016
Dịch vụ thử nghiệm nhiên liệu hàng không

Phòng Thử Nghiệm – Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị thử nghiệm hiện đại tiên tiến, phục vụ công tác thử nghiệm và kiểm soát chất lượng nhiên liệu phản lực hàng không Jet A-1 tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn JIG, IATA như:

- IATA Fuel Quality Pool Control of Fuel Quality and Fuelling Safety Standards;
– IATA Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel
– JIG 2 Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Airport Depots and Hydrants;

Đội ngũ nhân viên được đào tạo và huấn luyện thuần thục các phép kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D6986, ASTM D6045, ASTM D1298, ASTM D4052, ASTM D86, ASTM D5972, ASTM D130, ASTM D3828, ASTM D381, ASTM D2624, ASTM D3948, ASTM D2276.

Phòng Thử Nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu theo ISO/IEC 17025:2005 và được công nhận bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA). Nhằm đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, Phòng Thử Nghiệm tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do ASTM tổ chức.

Phòng Thử Nghiệm có năng lực thực hiện các kiểm tra thử nghiệm sau:

STT

Tên chỉ tiêu

Phương pháp

Thiết bị

1

Ngoại quan

ASTM D6986

ASTM Adjunct ADJD417601, ASTM Adjunct ADJD417602

2

Xác định màu Saybolt

ASTM D6045

Tintometer PFXi-880P (Lovibond – UK)

3

Xác định khối lượng riêng tại 15oC

ASTM D1298

Các Hydrometer L50SP (Alla – France), Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân ASTM 12C (LWS – Germany)

4

Xác định khối lượng riêng tại 15oC

ASTM D4052

Density Meter DS 7800 (Kruss – Germany)

5

Xác định thành phần cất

ASTM D86

NDI 450 (Normalab – France)

6

Xác định điểm chớp cháy cốc kín

ASTM D3828

82100-0 (Stanhope-Seta – UK)

7

Xác định điểm kết tinh

ASTM D5972

FPA-70Xi (Phase Technology – Canada)

8

Xác định độ ăn mòn lá đồng

ASTM D130

+ 13-0700 (Anton Paar ProveTec-Petrotest – Germany)
+ Bảng màu chuẩn ăn mòn đồng ASTM

9

Xác định hàm lượng nhựa thực tế

ASTM D381

Bộ Thiết bị xác định hàm lượng nhựa (Anton Paar ProveTec-Petrotest –Germany)

10

Xác định độ dẫn điện

ASTM D2624

1152 (EMCEE – USA)

11

Xác định trị số tách nước

ASTM D3948

1140 Mark X (EMCEE – USA)

12

Xác định tạp chất bằng phương pháp kiểm tra lọc màng

ASTM D2276

+ GPT-172 MKII (Gammon – USA)
+ Bảng so màu chuẩn ASTM.

13

Kiểm tra vi sinh trong nhiên liệu Jet A1

IP 613

+ Tủ ấm: FOC-120E (Velp – Italia)
+Bộ kit MicrobMonotor2 (Echa Microbiology – UK)

14

Kiểm tra nước phân tán

 

Viên thử Shell
  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo