27Tháng 2, 2017
Chuyên viên HSSE và Chất lượng

Quản lý hệ thống HSSE & Quality ( SMS, PCCC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025) của công ty, các vấn đề liên quan đến y tế, an ninh, an toàn, môi trường và chất lượng(ISO) của công ty.

Tác Giả: Admin TAPETCO
Chuyên Mục:Tuyển dụng
Xem Thêm
13Tháng 2, 2017
Nhân viên tra nạp

Thực hiện công tác tra nạp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay theo điều động của trưởng ca tra nạp.

Tác Giả: Admin TAPETCO
Chuyên Mục:Tuyển dụng
Xem Thêm
13Tháng 2, 2017
Nhân viên nhập liệu

Thực hiện công tác nhập - xuất nhiên liệu bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty.

Tác Giả: Admin TAPETCO
Chuyên Mục:Tuyển dụng
Xem Thêm
13Tháng 2, 2017
Nhân viên hóa nghiệm

Thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu theo sự phân công cụ thể của Trưởng/phó phòng hoặc người được uỷ quyền

Tác Giả: Admin TAPETCO
Chuyên Mục:Tuyển dụng
Xem Thêm