17Tháng 3, 2016
Vận tải nhiên liệu

Vận tải nhiên liệu hàng không bằng đường bộ từ các kho trung gian tới cơ sở vật chất kỹ thuật tồn chứa và trung tâm vận hành của hệ thống tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay được sử dụng cho sản phẩm nhiên liệu máy bay của Tapetco và cho các […]

Tác Giả: admin
Chuyên Mục:Dịch Vụ
Xem Thêm
17Tháng 3, 2016
Tiếp nhận, tồn chứa, phân phối và tiếp nạp nhiên liệu

Cung cấp dịch vụ tồn chứa, kiểm tra chất lượng nhiên liệu và phân phối nhiên liệu qua hệ thống đường ống ngầm. Thiết lập hoạt động tiếp nạp nhiên liệu cho máy bay cho việc vận hành khai thác nhiên liệu máy bay tại sânbay để sử dụng cho sản phẩm nhiêu liệu máy […]

Tác Giả: admin
Chuyên Mục:Dịch Vụ
Xem Thêm