27February, 2017
(Tiếng Việt) Chuyên viên HSSE và Chất lượng

(Tiếng Việt) Quản lý hệ thống HSSE & Quality ( SMS, PCCC, ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025) của công ty, các vấn đề liên quan đến y tế, an ninh, an toàn, môi trường và chất lượng(ISO) của công ty.

Categories:Career
Read More
13February, 2017
(Tiếng Việt) Nhân viên tra nạp

(Tiếng Việt) Thực hiện công tác tra nạp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay theo điều động của trưởng ca tra nạp.

Categories:Career
Read More
13February, 2017
(Tiếng Việt) Nhân viên nhập liệu

(Tiếng Việt) Thực hiện công tác nhập - xuất nhiên liệu bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty.

Categories:Career
Read More
13February, 2017
(Tiếng Việt) Nhân viên hóa nghiệm

(Tiếng Việt) Thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu theo sự phân công cụ thể của Trưởng/phó phòng hoặc người được uỷ quyền

Categories:Career
Read More