09April, 2018
2018 Annual Shareholders Meeting

Annual General Meeting of Shareholders 2018:

Mục 0. Danh mục tài liệu.pdf

Mục 1. Thư mời Họp.pdf

Mục 2. Chương trình làm việc.pdf

Mục 3. Quy chế làm việc.pdf

Mục 4. Mẫu giấy đăng ký tham dự. Mẫu giấy ủy quyền tham dự.pdf

Mục 5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2017.pdf

Mục 6. Báo cáo của Ban Kiếm Soát về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2017.pdf

Mục 7. Báo cáo Ban Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.pdf

Mục 8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.pdf

Mục 9. Tờ trình thông qua quỹ thù lao HĐQT&BKS năm 2017 và phương án thù lao của HĐQT&BKS năm 2018.pdf

Mục 10. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.pdf

Mục 11. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.pdf

Mục 12. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.pdf

Mục 13. Báo cáo tình hình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.pdf

Mục 14. Tờ trình về dự thảo điều lệ công ty bổ sung sửa đổi lần 2.pdf

Mục 15. Tờ trình phê duyệt chủ trương tham gia mở rộng hoạt động trong lĩnh vực logistic nhiên liệu bay.pdf

Mục 16. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.pdf

Mục 17. Đề cử, tự ứng cử và bầu bổ sung một thành viên HĐQT.pdf

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo